İzdos GSK Tüzüğü

İzmir İzci ve Doğa Sporcuları Gençlik ve Spor Kulübü Tüzüğü

İZMİR İZCİ VE DOĞA SPORCULARI SPOR KULÜBÜ  TÜZÜĞÜ

         Kulübün Adı ve Merkezi
Madde 1– (1) Kulübün Adı: “İzmir İzci ve Doğa Sporcuları ” dir.
Kulübün merkezi Karşıyaka’dır.
Kulüp, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.
Kulübün Renkleri ve Arması
(2) Kulübün renkleri; mor ve turkuazdır. Arması; ortasında saat kulesi olan, sağında İzdos, solunda
İzmir yazısı bulunan mor-turkuaz-beyaz renkli, daire şeklindedir.
KULÜP KISA ADI
Kulüp kısaadı İZDOS olarak geçmektedir.
LOGO AMBLEM

Kulüp logosunda İzmir izdos 2012 yazmaktadır
Kulübün Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Kulüpçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve
Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2– (1) Kulübün amaçları aşağıda belirtilmiştir.
1-        Kulüp, çocuk ve gençlerin öncelikle kadınlar olmak üzere yetişkinlerin , dil, din, renk, ırk,
cinsiyet ayrımı yapmaksızın, iyi vasıflı, karakterli, yaratıcı, Atatürk ilke ve inkılâplarına uyan, topluma
faydalı, saygılı, gerekli disipline sahip, dürüst ve iyi huylu, sorumluluk duygusu gelişmiş, kendisine
güvenen, gerekli el becerilerine sahip, vatanına, milletine, kendisine ve başkalarına karşı görevlerinin
bilincinde, her türlü bedenini ve zihnini geliştiren sporu yapmayı seven- sevdiren, yardımcı ve yararlı
olmaktan zevk duyan, çevre ve doğa bilincinde olan, koruyan ve çevresini bilinçlendirmek için uğraşan,
bireysel ve bir grubun içinde uyumlu çalışabilen vatandaşlar yetiştirmek ile bu gençlerin yetişmesinde
rol sahibi olacak rehberlerin yetiştirilmesi,
2-        Tüm örgün ve yaygın eğitim kurum ve kuruluşları ile bunların dışında kalan çocuk ve gençlerin,
yetişkinlerin izci andı, izci türesi ve izcilik temel prensipleri ışığında yapıcı yaratıcı düşüncelerinin açığa
çıkarmak, çağdaş spor anlayışıyla sağlam bünyeli ,temiz ahlaklı, çalışkan, yetenekli  ve başarılı
bireylerin yetişmesini sağlamak, izcilik, spor ve gençlik faaliyetleriyle fiziksel ,ruhsal, sosyal ve karakter
gelişimlerinin sağlanmasına katkıda bulunmak,
3-        Çocuk ve gençlerin ,öncelikle kadınlar olmak üzere yetişkinlerin yerel, ulusal ve uluslararası
gençlik, izcilik, spor, doğa sporları, dağcılık, satranç, oryantring, halk oyunları, resim, müzik, bilim,
sanat, kültürel ve benzeri eğitim faaliyetleri ile araştırma inceleme ve sosyal proje faaliyetlerinden daha
fazla yararlanmalarını sağlamak ve bu tür çalışmalar için teorik, pratik eğitim programlarıyla  bu
programları uygulayabilecekleri ortamları oluşturmak amacı ile kurulmuştur.
 
Kulüpçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
(2) Kulübün faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.
1-        Kulüp, amacını gerçekleştirmek üzere çocuklar, gençler ve yetişkinler için çağdaş, bilimsel
teknik donanımlı araç ve gereçlerle mevzuatlara uygun şekilde her türlü çalışmayı yapar.
2-        Kulüp çocuk ve gençlerin , öncelikle kadınlar olmak üzere yetişkinlerin izcilik, gençlik ve spor
faaliyetlerine katılmaları için her düzeydeki eğitim ve öğretim kurumlarıyla işbirliği yapar, ortak
programlar hazırlar ve hazırlanan programları uygular.
3-        Kulüp, izci ünitelerinin kurulması, grupların oluşması, tescillerinin yapılmasını sağlar. İzciliğin
gelişmesi ve yaygınlaşmasına önem verir. İzcilikle ilgili kamp, kurs, seminer, gezi, yürüyüş vb.
aktiviteler düzenler. Düzenlenen yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılır.
4-        Kulüp ilgili kuruluşların temsilcilikleri ile işbirliği yaparak, yetişkinlere gençlik ve spor alanlarında
izci liderliği, gençlik liderliği, antrenorlük gibi, izci çocuk ve gençler için öbekbaşı, obabaşı, ekipbaşı,
uzmanlık kurs ve seminerleri açar veya açılmasını sağlar.
5-        Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt
dışından bağış kabul etmek,
6-        Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla
iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-        Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak
veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak kulüplerin izinle kurabileceği tesisleri
kurmak,
8-        Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki kulüp veya kuruluşlara üye olmak ve bu
kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
9-        Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Kulüp ve Vakıfların Kamu
Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve
kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
10-    Kulüp üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa
vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
11-    Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
12-    Kulüp yapacağı izcilik,  gençlik ve spor faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası uygulamalarıyla ilgili
olarak eğitici, öğretici, tanıtıcı; kitap, dergi, gazete, bülten, afiş,  web sitesi, film, cd gibi yazılı, görsel ve
işitsel araçların ve gereçlerin alım, satım, yapım ve dağıtım işlerini yapar.
13-    Kulüp faaliyetlerini etkin yapabilmek üzere ve yasalara uygun olmak kaydıyla kamp merkezi, izci
evi, izcilik ve spor tesisleri, yaz okulları, pansiyon, etüt merkezi, gençlik merkezi, kütüphane, müze,
lokâl gibi benzeri yerleri açabilir, kurabilir. Bunlarla ilgili inşaat yapar, taşınır ve taşınmaz mallar satın
alır,satar, bağış kabul eder, üzerinde her türlü ayni hakları tesis edebilir, kiralar, kiraya verebilir,
işletebilir.
14-    Kulüp konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, söyleşi gibi faaliyetler düzenler veya
düzenlenenlere destek verir. Faaliyet alanlarıyla ilgili yurt içinden, yurt dışından uzmanları, eğitmenleri
ve bilim insanlarını davet edebilir.
15-    Kulüp imkânları çerçevesinde Dünya ve Avrupa izcilik, gençlik ve spor teşkilatlarının
programında yer alan faaliyetlere katılır veya temsilci göndebilir.
16-    Kulüp izcilik, gençlik, spor, eğitim, bilim, kültür, sanat, folklor, edebiyat, resim, müzik, drama,
satranç, ilk yardım, doğal afetler, arama kurtarma, oryantiring, tiyatro, elbecerileri, halkoyunları,
fotoğrafçılık, gök bilim, halk bilim, dağcılık, doğa eğitimi ve diğer alanlarda kurs ve seminerler açar
veya açılmasını sağlar. Sportif müsabakalar, turnuvalar, izci ve gençlik kampları, yürüyüşler, geziler,
konserler, şenlikler, eğlenceler, yarışmalar, anma günleri, kampanyalar, kermesler, sergiler ve fuar
organizasyonları yapar. Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak başarı ve teşvik ödülleri verir
17-    Kulüp engelli çocuk ve gençlerin izcilik, gençlik ve spor alanlarında faaliyet göstermeleri için özel
programların hazırlanmasını sağlar.
18-    Kulüp içinde kurulan çalışma grupları, komisyonlar, komiteler ve uzman kişiler tarafından; amaç
ve faaliyet konuları üzerinde araştırma, inceleme yapar. Çocuklar, gençler ve yetişkinler için eğitim
programları ile izcilik, gençlik, spor, eğitim, bilim, kültür sanat vb. alanlarda yerel, ulusal ve uluslararası
düzeyde projeler yapar ve yapılan projelere ortak olur.
19-    Kulüp acil afetin tanıtılması, eğitiminin yaygınlaştırılması, toplumun bilgilendirilmesi için
çalışmalar yapar. Üyelerinden arama kurtarma birliği kurar, eğitimlerini ve donanımlarını sağlar.
Afetzedelere ihtiyaç konularında yardım sağlar. Bunlarla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.
20-    Amatör telsiz istasyonu kurar, afet durumlarında destek sağlamak için  çalışmalarda bulunur.
21-    Tarihi, kültürel eserleri, doğayı ve çevreyi korumak ve geliştirmek, çevre bilincini oluşturmak için
çalışmalar yapar, kampanyalar düzenler ve bunlarla ilgili etkinlikler yapar.
22-    Kulüp, amaçlarını gerçekleştirmek üzere yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak ulusal ve
uluslararası faaliyetlerde özel ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum
kuruluşlarıyla her türlü işbirliğinde bulunur, ayni ve nakdî yardım alabilir, ayni ve nakdî yardımda
bulunabilir.
23-    Kulüp, izcilik, gençlik ve spor alanlarında yapılan faaliyetin mevzuatına uygun olarak sözleşmeli
uzman, lider eğitimcisi, antrenör, amatör sporcu, eğitici, sağlık, teknik, idari ve diğer personeli istihdam
edebilir.
24-    Kulüp, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir, çalışma birimleri kurabilir.
25-    Kulüp, amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı
her türlü faaliyetleri yapabilir.
26-    Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,
konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenleyebilir veya üyelerinin bu tür
etkinliklerden yararlanmalarını sağlayabilir.
27-    Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci,
demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin edebilir.
28-    Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapabilir.
29-    Kulübün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer kulüplerle veya
vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar
oluşturabilir.
Kulübün Faaliyet Alanı
(3) Kulüp, izcilik, sosyal, kültürel, gençlik ve spor alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet
gösterir. Kulüp faaliyetlerine her yaştan kişi katılabilir ancak 18 yaşından küçükler, veli veya
vasilerinden alacakları izin belgeleri ile katılabilirler.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda
çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu kulübe
üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme
hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Kulüp başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, kulüp yönetim kurulunca en çok otuz gün
içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine
bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
1-        Asıl Üyelik; Kulübün asıl üyeleri, kulübün kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca
üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Kulüpler Kanunu’nun gösterdiği şartlara sahip ve bu tüzük hükümlerine
göre kulübe üye olan kişilerdir.
Aylık ve yıllık aidatlarını öder, seçme, seçilme haklarını kullanır, faaliyetlere katılır.
2-        Onursal Üyelik; Kulübe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim
kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Kulüp tesislerinden yararlanırlar, asıl üyesi olmadıkları sürece aidat ödemezler. Kulüp genel
kurullarına katılırlar, oy kullanamazlar, zorunlu organlara seçilemezler.
Kulübün şube sayısı üçten fazla olduğunda kulüp merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları
şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri
şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
Üye Olma ve Üyelerin Hakları, Görevleri, Yetkileri, Sorumlulukları
Madde 4– (1) Kulüp üyeliği aşağıdaki şartlarla gerçekleşir.
1-      Kulüpler Kanunu’nda belirtilen şartlara uygun olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak,
2-      Kadın,çocuk, gençlik ve spor alanlarında ve dernek çalışma birimlerinde sorumluluk
alabilmesiyle ilgili olarak geçerli kurs veya yeterli belgeye sahibi olmak ya da gönüllü olmak.
3-      Kulübe giriş ve yıllık aidatını ödemeyi kabul ediyor olmak,
4-      Kulüp üyelik formunu doldurarak yazılı müracaatta bulunmuş olmak,

5-      Yönetim kurulunca üyeliği kabul edilmiş olmak,
Üyelerin hakları, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları
         (2) Üyelerin hakları, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
1-      Üyeler eşit haklara, seçme ve seçilme haklarına sahiptir.
2-      Üyeler genel kurul kararlarında ve yönetim kurulu seçimlerinde oy haklarını şahsen kullanırlar.
3-      Üyeler genel kurul ve yönetim kurulunun kararlarına uymak zorundadırlar.
4-      Üyeler her türlü önerilerini yazılı ve sözlü olarak yönetim kuruluna ve genel kurula yaparlar.
5-      Yıllık aidat borcunu ödemeyenler yönetim kurulu kararından en az otuz gün önce e-posta yoluyla
veya yazılı olarak uyarıldıktan sonra yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkartılırlar.
6-      Üyelikten çıkan veya çıkartılan üyeler yükümlü olduğu döneme ait aidat borçlarını ödemekle
yükümlüdürler.
7-      Üyeler kulüp tüzüğüne uygun davranmak zorundadırlar.
8-      Üyeler kulübün amacını engelleyici tavır ve davranışta bulunamazlar, kulüp adını kullanarak
çıkar sağlayıcı iş ve işlemler yapamazlar.
9-      Onursal üyeler genel kurullara katılabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.
         Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Madde 5-(1) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, kulüpten çıkma hakkına sahiptir. Hiçbir kimse
üyelikte kalmaya zorlanamaz. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri
sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin kulübe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
(2) Kulüp üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Kulüp tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Kulüp organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Kulüpten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve kulüp malvarlığında hak iddia edemez.
Kulüp  Organları
Madde 6-Kulübün organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
         Kulüp Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7-Genel kurul, kulübün en yetkili karar organı olup; kulübe kayıtlı üyelerden oluşur. Kulübün
şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı
üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere
nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı
isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte
toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi,
üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve
gündemi en az bir gazetede veya kulübün internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek,
üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli
yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle
toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile
ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri
bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere
duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve kulübün feshi
hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,
yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine
girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim
kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen
listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı
veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı
sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman
seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Kulüp organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini
göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan
üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler
genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel
kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar
tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına
teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna
yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, 
genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya
oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin
bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği
ve kulübün feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Toplantıda
kanun ve tüzüğe uyulmaması halinde toplantıya katılan üyeler otuz gün içinde yargıya başvurabilirler.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile kulüp üyelerinin tamamının bu
tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar
alınması olağan toplantı yerine geçmez.
         Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
         Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Kulüp organlarının seçilmesi,
2-Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Kulübün diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden
alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan
itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7-Kulüp için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Yönetim kurulunca kulüp çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya
değiştirilerek onaylanması,
9-Kulüp yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret
ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile kulüp hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek
gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10-Kulübün federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, izcilik, gençlik ve spor
alanlarından hangilerinin tescil edilip, edilmeyeceğine ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11-Kulübün şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili
işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12-Kulübün uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki kulüp ve kuruluşlara üye olarak katılması
veya ayrılması,
13-Kulübün vakıf ya da işletme kurması,
14-Kulübün fesih edilmesi ve mal varlığının nereye devredileceğine karar verilmesi,
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
16-Kulübün en yetkili organı olarak kulübün diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve
yetkilerin kullanılması,
17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
18-Üye aidatlarının belirlenmesi,
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
         Madde 10–(1)Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Görev
süreleri üç yıldır.
Yönetim kurulu asıl üyeleri seçimi izleyen üç gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak
başkan, genel sekreter, genel sayman, eğitim sekreteri,  örgütlenme sekreteri, basın ve halkla ilişkiler
sekreteri ve sosyal etkinlikler sekreterini seçerler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye
tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu başkanın daveti üzerine, ayda en az bir kez salt
çoğunlukla toplanır. Yönetim kurulu toplantılarına başkan, başkanın olmadığı durumda genel sekreter,
her ikisinin olmadığı durumlarda ise genel sayman başkanlık eder.
Yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayanın yönetim kurulu üyeliği
düşer. Üyeliği düşenin veya üyelikten ayrılanın yerine oy sırasına göre yedek üye göreve çağrılır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel
kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-   Yönetim kurulu kulübün yürütme ve temsil organıdır. Görevlerini kanunlara, tüzüğe ve genel kurul
kararlarına uygun olarak yerine getirir.
2-  Kulübü temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki verebilir.
3-   Genel kurulda alınan kararları uygular.
4-   Yönetim kurulu gerekli hallerde üyelere ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil yetkisi verir.
5-   Kulübün çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunar.
6-   Kulüp gelir ve giderlerini,  yönetim kurulu kararıyla amaca uygun kullanır.
7-   Bütçenin uygulamasını sağlar, mali ve faaliyet raporunu hazırlar, gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlar, genel kurula sunar.
8-   Kulübe üye kabulü ile üyelikten çıkanların iş ve işlemlerini yapar.
9-   Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır.
10-    Şube ve temsilcilik açılmasını sağlar, açılan şubelerin denetimini yapar.
11-    Yeni çalışma birimleri açabilir, mevcut birimleri birleştirir veya kapatabilir,
12-    Çalışma birimlerinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdam eder, birim önderi atayabilir ve
ücretlerini belirler.
13-    Kulübün parasal konulardaki harcamalarında, üçüncü kişiler nezdinde temsili ile akitlerde
yönetim kurulunun en az iki üyesine ortak imzalı temsil yetkisi verir.
14-    Hukuki işler için avukat tutar, davada avukata derneği temsil etmek üzere vekâlet verir veya
avukatı azleder.
15-    Kulüp faaliyetleri için taşınır ve taşınmaz mal alabilir.
16-    Kulüp amacının gerçekleşmesi için kamp merkezi, izci evi, izcilik ve spor tesisleri, yaz okulları,
pansiyon, etüt merkezi, gençlik merkezi, kütüphane, müze, lokâl vb. yerler açar, taşınmaz mallar satın
alır ya da satar, bina ya da tesis inşa ettirir,  kiralar, işletir veya kiraya verebilir, kulüp lehine rehin,
ipotek veya ayni haklar tesis ettirebilir.
17-    Benzer amaçlı kulüplerden, vakıflardan, mesleki kuruluşlardan yerel yönetimlerden özel ve tüzel
kişilerden, ortak proje yürüttüğü kamu kuruluşlarından maddî yardım alabilir veya yardımda bulunabilir.
18-    Kulüp amacı doğrultusunda yayın faaliyetlerinde bulunabilir, konferans, panel, sempozyum, açık
oturum, forum, söyleşi, çalıştay, kongre, konferans, kurs, seminer, toplantı düzenler; kamp,  gezi,
yürüyüş, gençlik şöleni,  spor turnuvaları, çeşitli yarışmalar ile sosyal yardım, çevre koruma ve
düzenleme, kermes, giyecek, yiyecek temini, diğer sosyal, kültürel faaliyetlerin organizasyonlarını
yapar.
19-    İzci ünitelerinin kurulmasını ve yetkili kurumlardan tescil edilmesini sağlar. Mevcut izci ünitelerine
destek verir ve izcilikle ilgili etkin faaliyetlerde bulunur.
20-    İzcilik, gençlik ve spor alanlarında faaliyetlerde bulunur, düzenlenen faaliyetlere katılanları ve
başarılı olanları ödüllendirir.
21-    Gerekli hallerde izcilerin, gençlerin ve sporcuların, araç, gereç, kıyafet, ulaşım vb. ihtiyaçlarının
sağlanmasına destek verir.
22-    İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleriyle yapılacak protokollerle izci evlerinin yönetim, kullanım,
bakım, onarım, tadilat, donatım ve benzeri işlerinde ortak çalışmalarda bulunur.
23-    İzcilik, gençlik ve spor alanlarında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak komisyonlar kurar, gerekli
çalışmaları yapar.
24-    Kutlama komiteleriyle iş birliği yaparak, izcilerin millî bayram ve mahallî kurtuluş günlerine
katılmalarını sağlar.
25-    Kâğıt, kitap, ilaç vb. kullanılmış maddeler için değerlendirme kampanyaları düzenler.
26-    İldeki eğitimci lider ve ünite liderlerini, yıl içinde yapılacak toplantılara davet eder.
27-    Kulübün amacı doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için mevzuatlara ve tüzüğe uygun,
yetkisi dahilinde her türlü kararı alır ve uygular.
28-    Her faaliyet yılı sonunda kulübün işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim
kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenler,  toplandığında genel kurula sunar.
29-    Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapar ve yetkileri kullanır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki görevleri yapar.
         Başkan: Başkan, kulüp tüzel kişiliğini yönetim kurulu adına temsil eder. Kulübün genel
politikalarını anlatmak amacıyla sözlü ve yazılı demeçler verir. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık
eder. Kulüp organları arasında koordinasyonu sağlar. Kulübün amacının gerçekleştirilmesi için
yönetim kurulu üyelerinin, çalışma birimlerinin çalışmalarını ve yapılan faaliyetleri takip eder.
Çalışmalarından dolayı yönetim kuruluna karşı sorumludur.
         Genel sekreter: Başkana vekâlet eder. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Alınan
kararları karar defterine yazar. Kulübün sekretaryasını yürütür. İdari, mali ve teknik hizmetlerin
yürütülmesini sağlar. Kulüp merkezinin çalışmalarını yürütür. Yönetim kurulu üyelerinin katkılarıyla
yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlar. Tüm çalışma birimlerinin ve kendi çalışmalarından
dolayı başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.
         Genel sayman: Kulübün muhasebe işlerini yürütür, dönem içi, dönem sonu geçici ve kesin
bilançoyu, gelir ve gider tablosunu, mizanları, mali raporları yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.
Kulüp gelirlerinin toplanmasını, harcamaların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe
kayıtlarının ilgili mevzuat hükümleri gereğince yürütülmesini, vergi, harç ve sigorta primlerinin
zamanında ödenmesini sağlar. Başkan veya yönetim kurulu üyelerinden biri ile birlikte kulüp adına çift
imza ile bankalardan para çeker, para yatırır veya aktarır. Kulübün taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile
ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlar. Kulüp hesaplarının her an iç
ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlar. Kulüp gelirlerini yedi gün içinde kulüp hesabına
bankaya yatırır. Kendi ve kendine bağlı birimlerin çalışmalarından dolayı başkana ve yönetim kuruluna
karşı sorumludur.
          Eğitim sekreteri: Kulübün eğitimle ilgili plan ve programlarını yapar. İzcilik, gençlik ve spor
alanında faaliyet gösteren çocukların, gençlerin, özürlülerin eğitimleriyle ilgili  plan, program ve
projelerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Kamp, kurs, seminer, panel, konferans,
sempozyum, açık oturum ve çalıştay yapılmasını; eğitimle ilgili araç gereçlerinin alınmasını; kitap,
dergi, görsel, işitsel, dijital yayınların çıkarılmasını sağlar. Kendi ve kendine bağlı birimlerin
çalışmalarından dolayı başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.
          Örgütlenme sekreteri: Kulübün örgütlenme politikasını belirler. Kulüp üyelerinin kayıt
işlemlerini yürütür ve üyelik teşvikini sağlar. İnsan kaynaklarının verimli çalışmasına katkı sağlar.
Üyelerin örgütsel bilincini artırıcı çalışmalar yapar. Şubelerin, temsilciliklerin çalışma birimlerinin
örgütlenmesini sağlar. Genel kurul toplantısının tam bir düzen içerisinde yürümesiyle ilgili çalışmaları
yapar. Faaliyetlerin haberleşme, ulaşım, koordinasyon vb. işlerini yürütür. Kendi ve kendine bağlı
birimlerin çalışmalarından dolayı başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.
          Basın ve halkla ilişkiler sekreteri: Kulübün basın, yayın, bilişim ve halkla ilişkilerini belirler.
Bilgi, belge, haber, fotoğraf, görüntü toplanmasını, yayılmasını, arşivlenmesini, gazete, dergi ve bülten
çıkarılmasını, basın bildirisi hazırlanmasını, web sayfası oluşturulmasını ve yayımlanmasını sağlar.
Kulübün dökümantasyonunu oluşturur. Kendi ve kendine bağlı birimlerin çalışmalarından dolayı
başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.
          Sosyal etkinlikler sekreteri: Üye dayanışmasını geliştirmek için gezi, eğlence, gece, yemek,
piknik, ziyaret, sosyal yardım vb. işlerini yürütür. Kendi ve kendine bağlı birimlerin çalışmalarından
dolayı başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.
         Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
         Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir. Üç yıllık süre
için seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel
kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Seçimi takip eden üç gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak başkan, başkan yardımcısı
ve yazmanlık için görev dağılımı yapar.
         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; kulübün, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği
belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların
mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, kulüp tüzüğünde tespit edilen esas ve
usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yedi gün
içinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetimler kulüp merkezinde yapılır.
Denetim sırasında yönetim kurulları her türlü kolaylığı sağlamak zorundadır.
En geç iki ayda bir başkanın hazırladığı gündem doğrultusunda toplanır. İhtiyaç olduğunda daha sık
toplantı yapabilir. Kararlarını salt çoğunlukla alır.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Kulübün Gelir Kaynakları
Madde 12-Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  180 TL, aylık olarak ta 10 TL aidat olmak üzere yıllık 120
TL ,peşin olarak toplam 300 TL alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2-Şube ödentisi: Kulübün genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye
ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile kulübe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3-Kulüp tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması,
basılı, görsel yayım ve yayınlar, izci kampları, gezi ve konferans gibi sosyal faaliyetlerden sağlanan
gelirler,
4-Kulübün mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6-Kulübün, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari
faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7-Diğer gelirler.
         Kulübün Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 13-Defter tutma esasları;
Kulüpte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Kulüpler Yönetmeliğinin

 1. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço
  esasına göre defter tutulur.
  Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına
  düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter
  tutulabilir.
  Kulübün ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu
  hükümlerine göre defter tutulur.
  Kayıt Usulü
  Kulübün defter ve kayıtları Kulüpler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
  Tutulacak Defterler
  Kulüpte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
  a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı
  toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  2-Üye Kayıt Defteri: Kulübe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, kulübe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere
  işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen
  evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden
  evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4-İşletme Hesabı Defteri: Kulüp adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu
  deftere işlenir.
  5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade
  edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
  6-Demirbaş Defteri: Kulübe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri
  yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. Bu defterler ve evraklar
  beş yıl süre ile saklanır.
  7-İzci kayıt defteri: İzci ünitelerinde kayıtlı ve aktif izcilik çalışmalarına katılan izcilerin kayıtlarının
  tutulduğu defterdir.
  8-Sporcu kayıt defteri:  Spor branşların da çalışma yapan sporcuların kayıtlarının tutulduğu defterdir.
  9-Gençlik kayıt defteri: Gençlik alanlarında çalışma yapan gençlerin kayıtlarının tutulduğu defterdir.
  10-Ödül defteri: Sporcuların ve kulübün almış olduğu ödüllerin işlendiği defterdir.
  İzci ve sporcu kayıt defterleri kulüp demirbaşı olup süresiz olarak saklanır.
  b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:


1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması
durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu
Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Kulüpte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il kulüpler
müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam
edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin
kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Kulüpler
Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter
tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Kulübün Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
Kulüp gelirleri, (Kulüpler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Kulüp
gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti
gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Kulüp giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile
yapılır. Ancak kulübün, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için
(Kulüpler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler
harcama belgesi olarak kullanılır.
Kulüp tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Kulüpler
Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya
kuruluşlar tarafından kulübe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Kulüpler Yönetmeliği EK-
15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası
taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik
sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form
veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Alındı Belgeleri
Kulüp gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Kulüpler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen
biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve
yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya
kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda
Kulüpler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de
belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği,
imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Kulüpler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” kulüp
tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, kulüp yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu
asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki
belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi
düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde,
verilmiş olan yetki belgelerinin kulüp yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir
toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;


Defterler hariç olmak üzere, kulüp tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer
belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih
düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
         Beyanname Verilmesi
Madde 15-, Kulübün, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla
sonuçlarına ilişkin (Kulüpler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Kulüp Beyannamesi” kulüp yönetim
kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde kulüp başkanı tarafından
ilgili mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları
ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Kulüpler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel
Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması
halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası
yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış kulüp tüzüğünün son şekli, bu fıkrada
belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
Taşınmazların Bildirilmesi
Kulübün edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Kulüpler Yönetmeliği EK-
26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Kulüp tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Kulüpler
Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine
bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine
getirilmesi zorunludur.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Kulübün yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Kulüpler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen)
“Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında kulüp organlarında meydana gelen
değişiklikler (Kulüpler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Kulüp Organlarındaki Değişiklik Bildirimi”
doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Kulüp tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen
otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Kulübün İç Denetimi
Madde 17-Kulüpte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim
kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa kulübün denetimi kulüp merkezinde gerçekleştirilir.
Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim
kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Kulübün Borçlanma Usulleri           
Madde 18-Kulüp amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde
yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında
olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, kulübün gelir kaynakları ile
karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Kulübün Şubelerinin Kuruluşu
Madde 19-Kulüp, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla kulüp yönetim
kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Kulüpler Yönetmeliği’nde belirtilen şube
kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Şubelerin Görev ve Yetkileri


Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, kulüp amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk
faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü
kendisinin sorumlu olduğu kulüp iç örgütüdür.
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu
ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan kulüple ilgili diğer hükümler, mevzuatın
öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil
Edileceği
Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az
iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Haziran ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek
gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde
mülki idare amirliğine ve kulüp genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube
sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye
 sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler
aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez
yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege
seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim
kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
          Şube yönetim kurulu: Şube genel kurulu tarafından seçilir. Görev süreleri üç yıldır. Seçilen
şube yönetim kurulu üyeleri seçimden sonraki üç gün içinde toplanarak başkan, sekreter, sayman ve
üyelerini seçer.
Şube yönetim kurulları kulüp yönetim kurulu görev tanımlarından şubeyle ilgili olan görevleri yerine
getirir.
Şube yönetim kurulu kulübün amacı ve faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü çalışmayı yapar.
          Şube denetim kurulu: Şube genel kurulu tarafından seçilir. Görev süreleri üç yıldır. Şube
denetim kurulu seçimlerinde kulüp denetim kurulu seçimlerindeki esas ve usüllere uyulur. Seçilen şube
denetim kurulu en geç iki ayda bir toplanarak denetim görevlerini yürütür. Şubelerdeki üyeler kulüp
genel kuruluna doğrudan katılırlar.  Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının
yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve kulüp genel merkezine bildirir.
Temsilcilik Açma
Madde 23-Kulüp, gerekli gördüğü yerlerde kulüp faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu
kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
Temsilcilik, kulüp genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan
üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve
denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan
üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Kulübün  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli
         Madde 25-Genel kurul, her zaman kulübün feshine karar verebilir.


Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve
denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu
üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı
veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün
işlemlerde kulüp adında “Tasfiye Halinde İzmir İzci ve Doğa Sporcuları Spor Kulübü Derneği” ibaresi
kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan
sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce kulübün hesaplarını inceler. İnceleme
esnasında kulübe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer
belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında
kulübün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.
Kulübün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların
ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel
kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse kulübün bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği
tarihte en fazla üyeye sahip kulübe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare
amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Kulübün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu
tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile kulüp merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine
bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Kulübün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.
Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği
Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Kulüpler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu
kanunlara atfen çıkartılmış olan Kulüpler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın kulüpler hakkındaki
hükümleri uygulanır.

İzdos Logosu